Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Χρόνια Πολλά σε όλους !

Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη, και το φως σου Κύριε, εσημειώθει έφ' ημάς, έν επιγνώσει υμνούντας σε.
Ήλθες εφάνης το Φώς το απρόσιτον.
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι,αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδει περιστεράςεβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανείς, Χριστέ ο Θεός,και τον κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: